Leverings- en betalingsvoorwaarden

(Versie 08, december 2014)

1. Algemeen

a. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • WHITEVISION: WhiteVision B.V., gevestigd aan Loevesteinstraat
    20C, 4834 ED te Breda.
  • Wederpartij: de contractuele wederpartij van WHITEVISION c.q.
    de partij tot wie WHITEVISION haar aanbieding heeft gericht dan wel de rechtsopvolger onder bijzondere of algemene titel van wederpartij.

b. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door WHITEVISION gedane aanbiedingen en met WHITEVISION gesloten overeenkomsten tot verkoop door WHITEVISION van zaken c.q. het verrichten van diensten door WHITEVISION voor zover daarvan niet schriftelijk is afgeweken. De wederpartij aanvaardt deze Algemene Voorwaarden door ondertekenen van haar opdracht, ook wanneer de voorwaarden van de wederpartij anders zouden luiden. Elke toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden c.q. inkoopvoorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
c. Bedingen waarbij van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk door WHITEVISION zijn bevestigd. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, door WHITEVISION te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de wederpartij, geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van een dergelijke afwijking, als voor haar vaststaand, voor zich op te eisen.
d. WHITEVISION is uitsluitend gebonden aan schriftelijke afspraken welke met de wederpartij zijn gemaakt door haar directie of andere daartoe gerechtigde personen. Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, welke afwijken van deze voorwaarden, binden WHITEVISION slechts indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
e. Specifieke bedingen in de overeenkomst met wederpartij gesloten waarin van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, prevaleren boven de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
f. Deze Algemene Voorwaarden behouden hun geldigheid ook na beëindiging of ontbinding van de gehele of een gedeelte van de overeenkomst met wederpartij.
g. Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel zijn alle voorgaande versies van de algemene voorwaarden van WHITEVISION komen te vervallen.

2. Aanbiedingen, begrotingen, offertes, verstrekte gegevens

a. Alle aanbiedingen en offertes van WHITEVISION zijn vrijblijvend, tenzij anderszins is overeengekomen.
b. Het enkel uitbrengen door WHITEVISION van een al dan niet met offerte of aanbieding aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling e.d. verplicht WHITEVISION zich niet tot het sluiten van een overeenkomst met de wederpartij, doch geldt de offerte of aanbieding slechts als een uitnodiging om in onderhandeling te treden, tenzij de offerte of aanbieding anders vermeldt.
c. Indien in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk is bepaald dat het geldt als een aanbod, houdt dit aanbod een termijn voor aanvaarding in van één maand, tenzij de offerte of aanbieding anders vermeldt.
d.. De overeenkomst komt tot stand zodra de schriftelijke acceptatie door de wederpartij van het aanbod WHITEVISION heeft bereikt.
e. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte of aanbieding worden aangebracht, komt in afwijking van het onder punt d. bepaalde de overeenkomst pas tot stand indien WHITEVISION de wederpartij heeft bericht met deze afwijkingen in te stemmen.
f. Indien de offerte of aanbieding dient te worden opgevat als een uitnodiging om in onderhandeling te treden, zal onder aanbod worden verstaan: een door de wederpartij aan WHITEVISION gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat door aanvaarding onmiddellijk leidt tot het ontstaan van een overeenkomst.
g. Van aanvaarding door WHITEVISION is sprake indien dit schriftelijk is geschied, of indien WHITEVISION reeds is begonnen met de uitvoering van de opdracht.

h. Aanvaarding door WHITEVISION van het aanbod van de
wederpartij houdt mede een uitdrukkelijke afwijzing in van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij.
i. Alle gegevens omtrent technische specificaties, toepassingen, prijzen, levertermijnen en andere informatie, opgenomen in verkoopbrochures, offertes, prijslijsten en overige door WHITEVISION verstrekte beschrijvingen, hebben slechts het karakter van aanduidingen en zijn derhalve niet bindend voor WHITEVISION.

3. Prijzen en prijsaanpassingen

a. Alle prijzen luiden in Euro’s. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij de offerte of overeenkomst anders vermeldt.
b. Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden. WHITEVISION is te allen tijde gerechtigd om de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van lonen, sociale (werkgevers)lasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen aan de opdrachtgever door te berekenen. De wederpartij heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden onder gehoudenheid om de kosten voor het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan WHITEVISION te voldoen.
c. In geval van wijziging in een door WHITEVISION aangenomen opdracht, welke op verzoek van de wederpartij is doorgevoerd, is WHITEVISION gerechtigd de door die wijziging veroorzaakte meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
d. Onduidelijke extra bewerkelijke tekst, ondeugdelijke informatiedragers, computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de wederpartij aan te leveren zaken, welke WHITEVISION tot meer werkzaamheden en/of kosten noodzaken dan bij aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs kon worden voorzien, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

4. Wijzigingen en ontbinding

a. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen de wederpartij en WHITEVISION zijn overeengekomen.
b. De door de wederpartij na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de wederpartij uiterlijk een week voor de aanvang van de opdracht schriftelijk aan WHITEVISION ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de wederpartij, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door WHITEVISION zijn bevestigd. Meerkosten als gevolg van de wijziging komen geheel voor rekening van wederpartij.
c. WHITEVISION behoudt zich het recht voor om opdrachten geheel of gedeeltelijk te ontbinden bij zodanige wijziging van de omstandigheden, dat nakoming in redelijkheid niet van WHITEVISION kan worden verlangd, waaronder bijvoorbeeld de overname door een derde waarmee WHITEVISION niet wenst te contracteren.
d. De wederpartij heeft bij ontbinding als gemeld onder c. generlei recht op schadevergoeding én dient binnen 24 uur alle door WHITEVISION verstrekte software, bescheiden en andere gegevensdragers aan WHITEVISION af te geven. Het is de wederpartij verboden om van deze gegevens kopieën of anderszins te maken, te behouden en te gebruiken of aan derden te verstrekken.

5. Uitvoering van de opdracht, afname, levertijd, risico

a. Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever.
b. Uitvoering geschiedt ten kantore van de wederpartij.
c. De wederpartij is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan uitvoering van de in de overeenkomst door WHITEVISION te installeren software.

d. Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
e. Alle in de door WHITEVISION aan de wederpartij verstrekte offerte, aanbieding, of de hieruit voortvloeiende overeenkomst gehanteerde leveringstermijnen of leveringsdata zijn slechts indicatief en derhalve vrijblijvend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat de leveringstermijn of leveringsdatum fataal is.
f. Een overeengekomen leveringstermijn gaat voor WHITEVISION eerst in nadat alle door de wederpartij te verstrekken gegevens door WHITEVISION zijn ontvangen en, indien de offerte aangeeft dat enige vooruitbetaling mocht zijn overeengekomen, deze vooruitbetaling door WHITEVISION is ontvangen (lees: 1e termijn bij opdracht, betaling dient vóór aanvang opdracht te zijn voldaan).
g. In geval van te late levering door WHITEVISION heeft de wederpartij niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of de betaling te vertragen of te weigeren, tenzij de te late levering is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van WHITEVISION.
h. WHITEVISION zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade ten gevolge van de door WHITEVISION te late levering, danwel uit andere hoofde ontstaan aan de zijde van de wederpartij of jegens derden, tenzij de te late levering is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van WHITEVISION.
i. WHITEVISION is gerechtigd om in gedeelten te implementeren en deze separaat te factureren.
j. De navolgende omstandigheden schorten de installatie op:
– het niet of niet op tijd nakomen door de wederpartij van aanlevering van noodzakelijke gegevens en/of enige betalingsverplichting;
– alle gevallen van overmacht als nader omschreven in artikel 10.

6. Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling

a. De eigendom van de licentie gaat pas op de wederpartij over zodra deze al haar verplichtingen, voortvloeiende uit de met WHITEVISION gesloten overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, is nagekomen.
b. Zonder schriftelijke toestemming van WHITEVISION is de
wederpartij niet gerechtigd de software in welke vorm dan ook te vervreemden, te bezwaren, te verplaatsen of anderszins in de macht
van derden te brengen, zolang de eigendom niet op haar is
overgegaan. Bij overtreding van bovengenoemd verbod door
wederpartij verbeurt de wederpartij ten behoeve van WHITEVISION
een onmiddellijk eenmalige opeisbare boete van € 12.500 te vermeerderen met de somma van € 2.000 per dag zolang als de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van WHITEVISION in plaats daarvan vergoeding van de werkelijk geleden schade te
vorderen.
c. Zolang het eigendomsvoorbehoud van kracht is, zal WHITEVISION gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de software. De
wederpartij zal aan WHITEVISION alle medewerking verlenen
teneinde WHITEVISION in de gelegenheid te stellen het in sub a. opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door de
terugneming van de zaken.
d. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde licentie willen vestigen of doen gelden dan is de
wederpartij verplicht dit zoveel mogelijk te voorkomen en dient wederpartij WHITEVISION zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.
e. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van WHITEVISION
de vorderingen die de wederpartij op haar afnemers verkrijgt wegens
het verwerken van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
aan WHITEVISION te verpanden c.q over te dragen.
f. De wederpartij is verplicht om medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die WHITEVISION ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de software wil treffen en welke
de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.
g. Indien WHITEVISION software van de wederpartij onder zich heeft, is zij gerechtigd die software onder zich te houden totdat alle kosten die WHITEVISION gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van

wederpartij, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van de wederpartij, geheel door wederpartij zijn voldaan, tenzij de wederpartij voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft WHITEVISION ook in geval de wederpartij in staat van faillissement komt te verkeren of een verzoek tot faillissement of surseance heeft ingediend.
h. WHITEVISION is voor- en tijdens de uitvoering van haar overeenkomst met de wederpartij gerechtigd om, indien hij op goede gronden vreest dat de wederpartij niet of niet tijdig in staat zal zijn om haar betalingsverplichtingen jegens WHITEVISION na te komen, nadere betalingscondities te stellen dan wel de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij desgevraagd binnen de daartoe gestelde termijn voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen. Indien de wederpartij hiermee in gebreke blijft, heeft WHITEVISION aan haar leveringsplicht voldaan door haar de zaken tegen gelijktijdige betaling door de wederpartij aan te bieden.

7. Betaling, incasso

a. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek, korting of
verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op
een door WHITEVISION op te geven bankrekening.
b. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
c. Vanaf de dag volgend op de dag waarop de betalingstermijn is verstreken, is de wederpartij over het (restant) factuurbedrag, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente op jaarbasis vermeerderd met 1% per maand of gedeelte daarvan alsmede alle met de inning verband houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, welke laatste op tenminste 15% van het betreffende bedrag worden bepaald met een minimum van € 750.
d. Het onder het vorige punt bepaalde ontneemt WHITEVISION niet de bevoegdheid om de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze, voor zover nog niet uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht schadevergoeding te vorderen.
e. WHITEVISION kan te allen tijde van de wederpartij verlangen dat de gehele of een gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit betaald wordt. f. WHITEVISION kan te allen tijde van de wederpartij extra zekerheid verlangen.

8. Garantie, kwaliteit, afwijkingen

a. WHITEVISION garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken en diensten in die zin dat deze voldoen aan de door WHITEVISION ter zake opgegeven specificaties, waarbij afwijkingen van geringe betekenis zijn toegestaan. WHITEVISION is nimmer aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, aanbiedingen, prijslijsten en/of opdrachtbevestigingen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil in uitleg van offertes, aanbiedingen, prijslijsten en/of opdrachtbevestigingen geldt de uitleg van WHITEVISION als bindend.
b. De wederpartij is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de aangeleverde informatiedragers, computerprogrammatuur en/of databestanden.
c. De wederpartij is verplicht om de geïnstalleerde software bij implementatie te controleren op juistheid.
d. De garantie vervalt indien:
– de jaarlijkse onderhoudskosten niet tijdig worden voldaan;
– de wederpartij het onderhoud op software opzegt (uiterlijk 3 maanden voor verlenging).
e. Indien software wordt gebruikt in combinatie met verkeerde of defecte hardware, of indien hardware wordt gebruikt in combinatie met niet- geëigende software, kan door de wederpartij geen aanspraak worden gemaakt op enigerlei garantie.

9. Aansprakelijkheid

a. WHITEVISION is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdens WHITEVISION, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van WHITEVISION met betrekking tot door haar geleverde zaken en diensten jegens haar wederpartij uitdrukkelijk beperkt is tot de nakoming van haar verplichtingen. In alle andere gevallen is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag.
b. WHITEVISION is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van vermogens- bedrijfs- of gevolgschade, zoals omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de wederpartij en/of derden betrokken bij de opdracht door wederpartij.
c. Indien WHITEVISION terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de wederpartij c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de wederpartij haar terzake volledig vrijwaren en WHITEVISION alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen. d. WHITEVISION verplicht zich de door wederpartij ter beschikking gestelde gegevens als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt.
e. WHITEVISION aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het onjuist gebruik of functioneren van standaard software.
f. Adviezen worden door WHITEVISION naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.
g. Bij niet-tijdige en/of niet-volledige levering van gegevens door wederpartij aanvaardt WHITEVISION geen aansprakelijkheid voor tijdige en volledige uitvoering van de opdracht, noch voor de gevolgen daarvan voor wederpartij.
h. Evenmin aanvaardt WHITEVISION enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door wederpartij van niet-correcte gegevens.

10. Overmacht (niet-toerekenbare tekortkoming)

a. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan WHITEVISION niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, gewoonte of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
b. In geval van overmacht (niet-toerekenbare tekortkoming), zowel van blijvende als van tijdelijke aard, aan de zijde van WHITEVISION, is laatstgenoemde gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder dat de wederpartij aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht (niet- toerekenbare tekortkoming) wordt onder andere doch niet uitsluitend begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, (van overheidswege genomen of te nemen) maatregelen ingevolge terrorisme of dreiging daartoe, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, ziekte of een ongeval
van werknemers en/of ingehuurde derden die volgens WHITEVISION van belang zijn voor uitvoering van de opdracht, alles zowel in haar bedrijf als bij derden, van wie WHITEVISION benodigde zaken geheel of gedeeltelijk betrekt, en voorts door alle overige oorzaken, buiten haar schuld of risicosfeer ontstaan ten gevolge waarvan de uitvoering der overeenkomst redelijkerwijze door de wederpartij van WHITEVISION niet meer kan worden verlangd.
c. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van WHITEVISION opgeschort. Indien de overmachtsperiode langer dan 6 maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
d. Indien WHITEVISION reeds voor een deel heeft gepresteerd is zij gerechtigd tot een vergoeding van de kosten van die prestatie, welke zij heeft gemaakt tot het moment van intreden van de overmacht.

11. Ontbinding

a. Onverminderd de aan WHITEVISION verder toekomende rechten en het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, kan WHITEVISION een overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist en zijn al haar vorderingen terstond opeisbaar, ingeval; de wederpartij met de voldoening van enige betalingsverplichting in verzuim is, de wederpartij oneigenlijk gebruik maakt van door WHITEVISION aangeleverde software, de wederpartij surseance van betaling aanvraagt dan wel haar faillissement wordt aangevraagd, de wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, of indien op enig onderdeel van haar bezittingen of vermogen beslag wordt gelegd, of ingeval de wederpartij haar bedrijf verkoopt of liquideert of een voornemen bestaat tot splitsing of fusie.
b. Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door WHITEVISION en derden betrokken bij de uitvoering van de opdracht geleden schade.

12. Uitvoering door derden

WHITEVISION is te allen tijde gerechtigd de order geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden teneinde te kunnen voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

13. Intellectueel eigendomsrecht

a. De wederpartij garandeert WHITEVISION dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door het gebruik of het openbaar maken van de door de wederpartij aangeleverde zaken zoals ontwerpen, informatiedragers, computerprogrammatuur, systeem- en programmabeschrijvingen, documentatie en/of databestanden en andere gegevensdragers geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens enige nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van het industriële en intellectuele eigendom. De wederpartij vrijwaart WHITEVISION zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
b. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in het voorgaande lid gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is WHITEVISION bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat WHITEVISION door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal WHITEVISION de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren, voor zover dit redelijkerwijs van WHITEVISION kan worden gevergd en/of nog mogelijk is.
c. Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van WHITEVISION afkomstige of door WHITEVISION gebruikte en/of ontwikkelde computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van WHITEVISION, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, etc. van de wederpartij zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen- is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan WHITEVISION voorbehouden.
d. De levering van standaard software geeft slechts recht op het niet-exclusieve gebruik van de betreffende software.
e. De levering van niet-standaard-software geeft slechts recht op
het niet-exclusieve gebruik van de door WHITEVISION in het kader
van de overeenkomst ontwikkelde software.
f. De niet door de wederpartij verstrekte informatiedragers blijven
het eigendom van WHITEVISION, ook indien deze door haar aan de wederpartij zijn gefactureerd en betaald; hetzelfde geldt voor de apparatuur en de daartoe behorende onderdelen die worden
gebruikt ten behoeve van de informatiedragers.

g. Ingeval van verlies of beschadiging van de informatiedragers, computerprogrammatuur en/of databestanden die zich onder de wederpartij en/of derden bevinden is de wederpartij verplicht de daaruit voor WHITEVISION voortvloeiende schade te vergoeden.

14. Toepasselijk recht en geschillen

a. Op alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en op alle overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. b. Alle geschillen tussen WHITEVISION en de wederpartij, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waar WHITEVISION is gevestigd.

WhiteVision B.V. ● Loevesteinstraat 20C, 4834 ED Breda ● Telefoon (076) 560 78 20

E-mail info@whitevision.nl ● IBAN NL51 RABO 0329 8013 68 ● KvK 61968781